Įstaigos tikslai ir uždaviniai

Socialinių paslaugų namų tikslas – socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų namai įgyvendindami tikslą:

  • teikia Savivaldybės gyventojams bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos socialines paslaugas, atsižvelgdami į asmeniui nustatytą socialinių paslaugų poreikį;
  • senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia teikia integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas;
  • atlieka asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus, vertinimą, rengia ir suinteresuotoms institucijoms teikia išvadas, esant poreikiui, dalyvauja teismo posėdžiuose, teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl galimos pagalbos asmeniui suteikimo, jei tokios pagalbos negali suteikti asmens artimieji, bendruomenės nariai ir pan.
  • bendradarbiauja su rajono gyventojams socialines paslaugas teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis, siekia didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą;
  • stiprina ir efektyviai panaudoja materialinę bazę, reikalingą bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimui;
  • rengia ir įgyvendina projektus, skirtus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai ir pan.;
  • sudaro sąlygas personalo nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, rūpinasi, kad specialistų komandoje dirbtų tinkamas asmenines savybes dirbti su pensinio amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ir kt. grupių asmenimis turintis personalas.
X