Pagalba į namus

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Pagalbos į namus socialinių paslaugų teikimo tikslas – suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sudaryti sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą savo namuose.

Socialinių paslaugų namų pagalbos į namus gavėjai yra asmenys, gyvenantys Akmenės rajone, priklausantys šioms socialinėms grupėms:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos, dėl ligos ar kitų priežasčių laikinai netekę savarankiškumo.

Pagalbos į namus paslaugų skyrimas ir teikimas:

 1. Asmenys, pageidaujantys gauti socialines paslaugas namuose, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją pas socialinio darbo organizatorių.
 2. Seniūnijos socialinio darbo organizatorius išanalizuoja asmens, pageidaujančio gauti pagalbos namuose socialines paslaugas, socialinę situaciją ir išsiaiškina socialinių paslaugų poreikį, atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą
 3. Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima ir pasirašo pagalbos į namus paslaugų skyrimo sprendimą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.
 4. Socialinės paslaugos namuose pradedamos teikti Socialinių paslaugų namų direktoriaus įsakymu.
 5. Socialinių paslaugų namai gavę sprendimą dėl paslaugų skyrimo, su klientu sudaro socialinių paslaugų teikimo sutartį. Socialinių paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos pagal socialinės priežiūros paslaugų organizatorės – padalinio vadovės sudarytą darbo grafiką.
 6. Pagalbos į namus socialinių paslaugų sudėtis, trukmė, dažnumas, mokėjimo dydis ir kitos su minėtų socialinių paslaugų teikimu susijusios aplinkybės apibrėžiamos sutartyje, sudaromoje tarp Socialinių paslaugų namų ir pagalbos į namus socialinių paslaugų gavėjo.
 7. Pagalbos į namus paslaugos gali būti laikinai sustabdomos paslaugų gavėjo (arba jo globėjo, turinčio įgaliojimą  ar kito suinteresuoto asmens) raštišku prašymu arba darbuotojo tarnybiniu pranešimu.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas:

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas nustatomas vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimu T-141 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Lankomosios priežiūros darbuotojas kiekvienam socialinių paslaugų gavėjui mėnesio pradžioje išrašo pažymą – sąskaitą už suteiktas socialines paslaugas namuose per praėjusį mėnesį, kurioje išvardintos suteiktos socialinės paslaugos, paslaugų teikimui skirtas laikas, kaina ir suma. Surašytą pažymą socialinės priežiūros darbuotojas iki sekančio mėn. 25 dienos pristato į Socialinių paslaugų namų buhalteriją. Mokestį už suteiktas praėjusio mėnesio socialines paslaugas namuose surenka lankomosios priežiūros darbuotojas, išrašydamas kiekvienam socialinių paslaugų gavėjui pinigų priėmimo kvitą, vieną egzempliorių iki sekančio mėnesio 25 dienos kartu su pinigais pristato į Socialinių paslaugų namų buhalterijos kasą, o kitą atiduoda socialinių paslaugų gavėjui.

Socialinių paslaugų gavėjų pajamas kas ketvirtį tikslina Socialinių paslaugų namų buhalterija, o esant reikalui ir dažniau. Asmens (šeimos) pajamos tikrinamos už tris praėjusius mėnesius.

Pagalbos į namus tvarkos aprašas (PDF)

Sprendimas (PDF)

 

X