Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA PAGAL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO ( BDAR) AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE

Socialinių paslaugų namai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. ), Lietuvos Respublikos teisinės apsaugos įstatymu Nr. I-1374 ir direktoriaus patvirtinta 2020 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. P-17 darbuotojų ir klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Socialinių paslaugų namuose asmens duomenis tvarkyti turi teisę: direktorė, direktoriaus pavaduotojas soc. reikalams, administratorius sekretorius, socialiniai darbuotojai, vyr. slaugytojas-padalinio vadovas, slaugytojai, vadybos konsultantas, socialinės priežiūros paslaugų organizatorius-padalinio vadovas, ūkio dalies vadovas, vyr. virėjas-dietistas, buities sektoriaus darbo organizatorius, budėtojai, soc. darbuotojų padėjėjai.

Asmens duomenys yra:

 • Vardas, pavardė
 • Asmens kodas (skelbti viešai asmens kodą ir tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais draudžiama)
 • Adresas, asmeninis tel. numeris, gyv. vietos adresas, el.paštas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, šeimyninė padėtis, pilietybė
 • Asmens tapatybės kortelės ar paso numeris
 • Pajamos
 • Nuotraukos
 • Kultūriniai ypatumai
 • Interneto protokolo (IP) adresas
 • Duomenys apie sveikatos būklę, kuriuos turi Soc. paslaugų namai ar gydytojas

Asmens duomenis leidžiama tvarkyti:

 • Gavus kliento, darbuotojo sutikimą

Asmens duomenų reikia tam, kad galėtumėm įvykdyti  asmens atžvilgiu.

 Neleidžiama tvarkyti asmens duomenų apie kurio nors asmens:

 • rasinę arba etninę kilmę,
 • lytinę orientaciją,
 • politines pažiūras,
 • religinius arba filosofinius įsitikinimus,
 • narystę profesinėse sąjungose.

BDAR netaikomas

 • Kai asmuo miręs
 • Duomenų subjektas yra juridinis asmuo

BDAR 5 str. Kai tvarkomi asmens duomenys būtų taikomas duomenų kiekio mažinimo principas.

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Trečiajai šaliai asmens duomenis galima perduoti tik kai būtina darbuotojo darbo funkcijoms vykdyti, ar gyventojo socialinių paslaugų vykdymui. Pateikus asmens duomenis Trečiajai šaliai turi būti užtikrinta, kad duomenis bus apsaugoti – duoti pasirašyti konfidencialumo laikymosi pasižadėjimą ar pan. Trečia šalis asmens duomenų teikti negali be papildomo asmens sutikimo.

Socialinių paslaugų namuose, kad būtų apsaugomi fiziškai klientų, darbuotojų asmens duomenys nuo išorės kišimosi ir duomenų vagysčių, įrengtos stebėjimo vaizdo kameros, koduotos apsaugos sistemos, reikalui esant ribojami interneto svetainių prieiga, ekrano vaizdas apsaugomas slaptažodžiu. Reikalui esant tikrinami el. paštas, kaip ir kur siunčiami asmens duomenys. Kad  el p. siunčiami asmens duomenis būtų saugūs siunčiami per dokumentų valdymo sistemą – DVS ar archyvavę failą programėle 7.ZIP su slaptažodžiu.

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto teisės, nedelsiant praneša direktoriui ar padalinio vadovui. Jei  nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Socialinės paslaugų namų vadybos konsultantą-duomenų apsaugos pareigūną 102 kab. tel. 8(425) 56 125.

X