Asmens duomenų apsauga

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojai asmens duomenis valdo ir tvarko vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Akmenės rajono socialinių paslaugų namams rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė., LT – 85154. Tel. 8 425 56125, el.p. info@akmenesp.lt
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Akmenės rajono socialinių paslaugų namai pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Prašymų pateikimo tvarka ir apskundimas

Norėdami pasinaudoti Duomenų subjekto teisėmis, galite pateikti rašytinį prašymą. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises arba norite gauti daugiau informacijos apie savo duomenų tvarkymą, galite kreiptis į Socialinių paslaugų namų vadybos konsultantą - duomenų apsaugos pareigūną R. Erleckį, tel. 8 425 56125, el p. ramutis.erleckis@akmenespn.lt

 

Jeigu nesutinkate su Socialinių paslaugų namų ar vadybos konsultanto-duomenų apsaugos pareigūno atsakymu/nuomone, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt .

X