Apie mus

Apie mus

1992 metais gegužės 18 dieną Akmenės rajone buvo įsteigtas pensionas, kuriame gyvena senyvo amžiaus bei negalią turintys asmenys. 2004 metais balandžio 1 d. Naujosios Akmenės pensiono pavadinimas pakeistas į dabartinį pavadinimą – Akmenės rajono socialinių paslaugų namus, kuriuose šiuo metu teikiamos trumpalaikės, ilgalaikės senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia socialinės globos paslaugos, pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinė globa į namus suaugusiems asmenims su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, techninės pagalbos priemonių išdavimo, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos ir kt.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose šiuo metu gyvena 103 asmenys. Dirba 85 darbuotojai, kurie rūpinasi, kad čia gyvenantiems asmenims būtų teikiamos kokybiškos paslaugos, gyvenimas būtų kuo jaukesnis ir mielesnis širdžiai. Dauguma gyventojų įsikūrę atskiruose kambariuose, kai kurie patys gaminasi maistą, savarankiškai tvarkosi. Pagrindinė mūsų vizija – kiekvieni pragyventi metai turi būti prasmingi, visi gali jaustis savo namų šeimininkais!

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais, įstaigos nuostatais.

Įstaigos misija - socialinės paslaugos senjorams ir neįgaliesiems.

Įstaigos vizija - 0 procentų nusiskundimų teikiamomis paslaugomis.

Strateginiai įstaigos tikslai:

  1. Klientams gerėja fizinė, psichologinė gyvenimo kokybė.
  2. Pasitenkinimas darbu 80 proc.
  3. 100 proc. aplinkos kūrimas pagal asmeninį poreikį.

Socialinių paslaugų namai įgyvendindami tikslus:

  • teikia Savivaldybės gyventojams bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos socialines paslaugas, atsižvelgdami į asmeniui nustatytą socialinių paslaugų poreikį;
  • senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia teikia integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas;
  • atlieka asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus, vertinimą, rengia ir suinteresuotoms institucijoms teikia išvadas, esant poreikiui, dalyvauja teismo posėdžiuose, teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl galimos pagalbos asmeniui suteikimo, jei tokios pagalbos negali suteikti asmens artimieji, bendruomenės nariai ir pan.
  • bendradarbiauja su rajono gyventojams socialines paslaugas teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis, siekia didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą;
  • stiprina ir efektyviai panaudoja materialinę bazę, reikalingą bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms teikti;
  • rengia ir įgyvendina projektus, skirtus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai ir pan.;
  • sudaro sąlygas personalo nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, rūpinasi, kad specialistų komandoje dirbtų tinkamas asmenines savybes dirbti su pensinio amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ir kt. grupių asmenimis turintis personalas.
X