Projektai

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

LEAN projektas

Struktūrinių reformų ir kitų į viešosios politikos pokyčius orientuotų sisteminių darbų įgyvendinimui neretai pritrūksta sisteminio požiūrio į atliekamas veiklas, siekiamo tikslo identifikavimo, įsigilinimo į veiklos kokybę. Taip pat iššūkiu tampa rezultato nustatymas ir siekiamo rezultato matavimas, kaip atlikti vieną ar kitą veiklą efektyviau, kokybiškiau ir greičiau.

Siekiant sukurti viešojo sektoriaus veiklos valdymo sistemą leidžiančią nuolat gerinti vykdomų funkcijų kokybę, efektyviau tenkinti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, efektyviau organizuoti valstybinio sektoriaus, savivaldos įstaigų veiklą, pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamas projektas - „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“.

   Projektu siekiama gerinti Akmenės rajone gyvenančių asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant LEAN metodologiją, sufokusuojant jos poveikį į socialinių ir švietimo paslaugų gerinimą.

   Projekto apimtyje diegiami LEAN metodai:

 • Asaichi (siekiama nustatyti individualius kokybinius rodiklius, orientuotus į problemų šalinimą ir strateginių tikslų pasiekimą, kontroliuoti šių rodiklių pasiekimą, laiku identifikuoti ir šalinti problemas);
 • VSM Vertės srauto žemėlapis (siekiama išanalizuoti organizacijos vykdomus procesus, nustatyti vertę kuriančius ir vertės nekuriančius žingsnius);
 • VACA (siekiama išanalizuoti ir optimizuoti organizacijos vykdomus procesus);
 • PDCA (siekiama tobulinti veiklą, surasti esmines problemos atsiradimo priežastis ir numatyti veiksmus joms pašalinti);
 • Standartizuotas darbas (siekiama nustatyti geriausią praktiką, kaip atlikti konkretų darbą);
 • Kaizen (siekiama panaudoti visą darbuotojų potencialą organizacijos tobulėjimui).

Projekto pradžia – 2020-03

Projekto pabaiga- 2021-10

Projekto vertė - 291.256,12 Eur, iš jų: 247.567,70 ES struktūrinių fondų lėšos ir 43.688,42 Eur SB lėšos.

Projekto dalyviai:

 • Akmenės rajono savivaldybės administracija;
 • Socialinių paslaugų įstaigos: Akmenės rajono socialinių paslaugų namai ir Akmenės rajono paramos šeimai centras.
 • Švietimo įstaigos: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Ventos gimnazija, Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis „Atžalynas“, Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis „Buratinas“ (po rugsėjo 1 d. abu darželiai bus sujungti ir pavadinti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla), Akmenės rajono Sporto centras, Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla, Naujosios Akmenės muzikos mokykla (rugpjūčio 15d. abi muzikos mokyklos bus sujungtos ir vadinsis Akmenės rajono meno mokykla).

Projekto LEAN metodų diegimą įgyvendina ūkio subjektų grupė:

 • UAB „Efektyvi vadyba“;
 • UAB „TOC“ sprendimai.

Projekto LEAN metodų diegimo vadovas – UAB „Efektyvi vadyba“ direktorius Rokas Milovanovas.

Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste

„Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0111

Projektu siekiama Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje. Projektas bus įgyvendinamas Naujosios Akmenės mieste (Neįgaliųjų dienos užimtumo centre: Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė ir Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose: Respublikos g. 28, Naujoji Akmenė).

Projekto tikslinė grupė 200 Naujosios Akmenės miesto dalyvių, kurią sudarys senyvo amžiaus, fizinę negalią turintys asmenys, jų šeimos nariai. Projektu siekiama teikti geros kokybės sociakultūrines paslaugas fizinę negalią turintiems ir senyvo amžiaus asmenims, aktyvinant Naujosios Akmenės miesto bendruomenę ir skatinant savanorystę, į tai įtraukiant  skirtingo amžiaus  žmones. Savanoriai padės tenkinti neįgalių žmonių poreikius, mainais gaudami žinių, emocinių išgyvenimų.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų dienos centre bus sudarytos tinkamos sąlygos, atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius, jų užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savarankiškumui stiprinti, socialinei atskirčiai mažinti. Veiklų įvairovė padės ugdyti ir stiprinti neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Stiprinant rekreacinę veiklą, atsiras galimybė žmonėms su fizine negalia ir turintiems specialiuosius poreikius, rinktis pasyvų ar aktyvų laisvalaikio būdą, bus sudaromas individualus planas kiekvienam žmogui. Bendra veikla ir renginiai padės atsiskleisti žmonių kūrybinėms galioms, skatins draugiškumą, komandinį darbą ir atsakomybę. Išvykose rodomos meninės programos sukvies į sales ir kitose vietovėse gyvenančius neįgalius asmenis, asocialias šeimas, pensininkus, žmones, kurie neturi galimybės stebėti komercinius renginius, kuriuose  patirs  gerų emocijų, mažins atskirties ir patirs bendrystės jausmą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros.

„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) 2019.05.21

2019 m. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai dalyvauja projekte: „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

Įstaiga buvo pateikusi paraišką dėl dalyvavimo  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001), kurį įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Paraiška buvo pripažinta finansuotina. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai prisijungė prie pilotinės EQUASS diegimo  komandos ir pradėjo naują, pilną naujovių EQUASS 2019m. diegimo kelią, gerinant  socialinių paslaugų kokybę socialinių paslaugų namuose.

Projekto koordinatorė: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Marina Čiapienė

Projekto veiklos:

 • Įstaigų koordinatorių mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 18-20 d. Teisingumo ministerijos konferencijų salėje, Vilniuje.
 • Įstaigų vadovų mokymai. Mokymai vyko 2019 m. vasario 7 d. ir 28 d. VšĮ Valakampių reabilitacijos centre.
 • Projekto pristatymas įstaigos darbuotojams: EQUASS konsultantės  Giedrės Martinaitienės pristatymas 2019 m. vasario 26 d. Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.
 • Įstaigų darbuotojų mokymai.
 • Įstaigos vidaus auditas
 • Įstaigos išorės auditas

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ Nr. 0.8.1.1-CPVA-R-407-61-0003

Projektu siekiama prisidėti prie socialinių paslaugų prieinamumo pagerinimo Akmenės rajono savivaldybėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir įkuriant Dienos centrą (Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė).

Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu Naujoje Akmenėje atlikus kapitalinį pastato remontą, bus įkurtas Dienos centras (33 vietos socialinių paslaugų gavėjams, adresu: Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė), padidintas socialinių paslaugų prieinamumas suaugusiems neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią).  Dienos centre bus teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, siekiant padidinti tiek neįgaliųjų, tiek juos prižiūrinčių asmenų integraciją į visuomenę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje

Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis „Akmenės rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-014-0004

X