Pagalba į namus

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Pagalbos į namus socialinių paslaugų teikimo tikslas – suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sudaryti sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą savo namuose.

Socialinių paslaugų namų pagalbos į namus gavėjai yra asmenys, gyvenantys Akmenės rajone,  priklausantys šioms socialinėms grupėms:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos, dėl ligos ar kitų priežasčių laikinai netekę savarankiškumo.

Pagalbos į namus paslaugų skyrimas ir teikimas:

 1. Asmenys, pageidaujantys gauti socialines paslaugas namuose, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją pas socialinio darbo organizatorių.
 2. Seniūnijos socialinio darbo organizatorius išanalizuoja asmens, pageidaujančio gauti pagalbos namuose socialines paslaugas, socialinę situaciją ir išsiaiškina socialinių paslaugų poreikį, atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą
 3. Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima ir pasirašo pagalbos į namus paslaugų skyrimo Sprendimą nevėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo seniūnijos socialini darbo organizatoriaus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Savivaldybei dienos.
 4. Socialinės paslaugos namuose pradedamos teikti Socialinių paslaugų namų direktoriaus įsakymu.
 5. Socialinių paslaugų namai gavę Sprendimą dėl paslaugų skyrimo, su klientu sudaro socialinių paslaugų teikimo sutartį, socialinių paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos pagal socialinės priežiūros paslaugų organizatoriaus – padalinio vadovo sudarytą darbo grafiką.
 6. Pagalbos į namus socialinių paslaugų sudėtis, trukmė, dažnumas, mokėjimo dydis ir kitos su minėtų socialinių paslaugų teikimu susijusios aplinkybės apibrėžiamos sutartyje, sudaromoje tarp Socialinių paslaugų namų ir pagalbos į namus socialinių paslaugų gavėjo.
 7. Pagalbos į namus paslaugos gali būti laikinai sustabdomos paslaugų gavėjo (arba jo globėjo, turinčio įgaliojimą ar kito suinteresuoto asmens) raštišku prašymu arba darbuotojo tarnybiniu pranešimu.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas:

Mokėjimo dydis už pagalbos į namus paslaugas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo", Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 170(E) „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pagalbos į namus ir transporto paslaugų kainų patvirtinimo“.

Individualios priežiūros darbuotojas kiekvienam socialinių paslaugų gavėjui mėnesio pradžioje išrašo pažymą–sąskaitą už suteiktas socialines paslaugas namuose per praėjusį mėnesį, kurioje išvardintos suteiktos socialinės paslaugos, paslaugų teikimui skirtas laikas, kaina ir suma. Surašytą pažymą individualios priežiūros darbuotojas iki sekančio mėn. 25 dienos pristato socialinės priežiūros paslaugų organizatoriui–padalinio vadovui. Paslaugų gavėjas už suteiktas socialines paslaugas namuose gali atsiskaityti:

 • Grynaisiais pinigais – paslaugų gavėjas už paslaugas atsiskaito individualios priežiūros darbuotojui, kuris išrašo kiekvienam socialinių paslaugų gavėjui pinigų priėmimo kvitą, vieną egzempliorių iki sekančio mėnesio 25 dienos kartu su pinigais pristato į Socialinių paslaugų namų kasą, o kitą atiduoda socialinių paslaugų gavėjui.
 • Bankiniu pavedimu – paslaugų gavėjas, ar jo (globėjas) rūpintojas, ar kitas teisėtas asmens atstovas atlieka bankinį pavedimą į įstaigos biudžetinių pajamų sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydami paslaugų gavėją, paslaugos teikimo pavadinimą ir laikotarpį už kurį mokama.

Socialinių paslaugų gavėjų pajamas kas ketvirtį tikslina socialinės priežiūros paslaugų organizatorius–padalinio vadovas, o esant reikalui ir dažniau. Asmens (šeimos) pajamos tikrinamos už tris praėjusius mėnesius.

AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKA

MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS, DĖL AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASILAUGŲ NAMŲ TEIKIAMŲ PAGALBOS Į NAMUS IR TRANSPORTO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

X