Naujienos

INTEGRALIOS PAGALBOS (SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) NAMUOSE PASLAUGOS AKMENĖS RAJONE 2017.06.20

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai 2016 metais rugsėjo 12 dieną pasirašė „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje“ sutartį su Europos Sąjungos struktūrinių fondų agentūra ir 2017 metų gegužės mėnesį pradėjo teikti integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugas Akmenės rajone.

Kas tai yra integrali pagalba namuose?

Integrali pagalba namuose – tai socialinės globos ir slaugos paslaugų visuma, kurias teikiant asmeniui  tenkinami slaugos ir socialinės globos poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Integrali pagalba namuose susideda iš dviejų dalių:

 • dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 • slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą, ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Integralios pagalbos paslaugų namuose tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integralią pagalbą teikia Akmenės rajono socialinių paslaugų namai.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones ir socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kineziterapeutas/masažistas.

Teikiamos paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas;
 • tarpininkavimas, atstovavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • asmens higiena ir priežiūra;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, pagalba judant;
 • psichologinės pagalbos organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Integralios pagalbos namuose gavėjai – senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys, kuriem teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis.

Kur kreiptis?

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl integralios pagalbos paslaugų kreipiasi į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą. Išsamesnė informacija teikiama Akmenės rajono socialinių paslaugų namų telefonu (8 425) 56 125.

Pateikiami dokumentai:

 • prašymą integraliai pagalbai (socialinei globai ir slaugai) namuose gauti su priedais:
 • šeimos sudėties pažymą;
 • asmens dokumento kopiją (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį forma SPS-1), išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a);
 • esant poreikiui, kiti dokumentai.

Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

 • dienos socialinė globa teikiama iki 2 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (vienu iš suaugusiu šeimos nariu);

 • slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (vienu iš suaugusiu šeimos nariu, bet ne ilgiau kaip 2,5 val. per dieną 5 kartus per savaitę.

Kiek kainuoja integralios pagalbos namuose paslaugos?

Integralios pagalbos paslauga teikiama kaip viena paslauga, susidedanti iš dviejų dalių:

 • Mokėjimas už dienos socialinės globos namuose paslaugas vykdomas vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-67(E) „Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų teikimo tvarko aprašo“ 8 skyriumi;

 • Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos projekto įgyvendinimo metu, kai jos yra finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų, teikiamos nemokamai.

X